de lesa

Wat is een LESA eigenlijk?

In 2010 is in het kader van een OBN-onderzoek een handleiding gemaakt voor het uitvoeren van een LandschapsEcologische SysteemAnalyse (verder LESA)[1] door Peter van der Molen, Gert Jan Baaijens, Ab Grootjans en Andre Jansen.

Nut en noodzaak van een LESA is reeds uitvoerig beschreven [2], maar komt in feite neer op het uitvoeren van een goede objectieve en transparante diagnose van de gesteldheid van een gebied. Het beschrijft de sturende processen van de genese, de daarop volgende ontwikkelingen (veelal menselijke invloed en daarmee vaak de aftakeling en schade en drukfactoren) en tenslotte de aangrijpingspunten en potenties voor mogelijk behoud en herstel van het systeem en de daaraan gerelateerde natuurwaarden. Zoals in het Vakblad H2O is samengevat [3]:

De meerwaarde van een systeembenadering is het zichtbaar maken van sturende processen die anders door fixatie op individuele onderdelen buiten beeld zouden blijven. Systeemgericht denken helpt om de complexe relaties tussen bodem, water en leven beter te begrijpen. In een goede analyse wordt bovendien de onderlinge samenhang tussen elementen gewaarborgd. Zo worden de opbouw van de ondergrond, reliëf, grond- en oppervlaktewaterstroming, waterkwaliteit, bodem en ecologie met elkaar in verband gebracht, evenals de vaak wat minder toegankelijke kennis van bijvoorbeeld geo- en hydromorfologie. Samen bieden zij de informatie waarmee de juiste beslissingen over het herstel kunnen worden genomen. Daarom is systeemgericht denken voor alle beleids- en beheervraagstukken zinvol. De investering die daarvoor nodig is scheelt per saldo tijd, geld en energie.

 Recent is door Van der Molen et al. (2021) een samenvatting geschreven van de stappen van een LESA. In duidelijke stappen is aangeven hoe een landschapsecologische systeemanalyse moet worden uitgevoerd en welke opties er zijn.

Het laat ook goed zien wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn van alle betrokkenen. 

Download
LESA of LELI - Oktober 2021
LESA of LELI - Oktober 2021.pdf
Adobe Acrobat document 4.5 MB

Belangrijke documenten

Hieronder wat belangrijke documenten die een centrale rol spelen in de LESA. 

Verder zie onze Gijzenrooi Bibliotheek

DOWNLOADS